Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Contabo Asia Private Limited
CloudLinux 7.9 (Boris x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 10 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 58.77GB
 • 2000.0GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇭🇰 HostHatch
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7443 24-Core Processor / 6 Core(s)
 • 2844.650 MHz
 • 23.39GB
 • 93.1GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Amazon.com
Ubuntu 20.04.4 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz / 1 Core(s)
 • 2299.949 MHz
 • 0.95GB
 • 7.6GB
 • xen
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇯🇵 Oracle Cloud
Ubuntu 20.04.4 LTS x64
AMD EPYC 7551 32-Core Processor / 2 Core(s)
 • 1996.252 MHz
 • 0.94GB
 • 45.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇫🇷 OVH SAS
Ubuntu 20.04.4 LTS x64
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) / 2 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 3.75GB
 • 77.3GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇩🇪 Contabo GmbH
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 7.78GB
 • 47.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 HIVELOCITY
Ubuntu 20.04.4 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz / 6 Core(s)
 • 2099.998 MHz
 • 23.49GB
 • 393.7GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Viettel Group
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 12 Core(s)
 • 2394.456 MHz
 • 15.49GB
 • 17.0GB
 • vmware
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 HIVELOCITY
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Silver 4216 CPU @ 2.10GHz / 6 Core(s)
 • 2099.998 MHz
 • 23.49GB
 • 393.7GB
 • kvm