Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 OVH Hosting
Ubuntu 20.04.2 LTS x64
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) / 1 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 1.89GB
 • 38.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 2 Core(s)
 • 2599.998 MHz
 • 1.70GB
 • 37.3GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Amazon.com
Ubuntu 18.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8124M CPU @ 3.00GHz / 36 Core(s)
 • 3141.074 MHz
 • 68.59GB
 • 969.3GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Bach Kim Network solutions Join stock company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 4 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 7.64GB
 • 17.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Choopa, LLC
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
Intel Core Processor (Skylake, IBRS) / 1 Core(s)
 • 3695.996 MHz
 • 1.94GB
 • 60.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Linode
Ubuntu 21.04 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v4 @ 2.30GHz / 2 Core(s)
 • 2299.998 MHz
 • 3.83GB
 • 78.2GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 HQDATA.VN
Ubuntu 18.04.4 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v2 @ 2.50GHz / 1 Core(s)
 • 2500.000 MHz
 • 0.96GB
 • 4.9GB
 • vmware
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
CentOS Stream 8 x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6248R CPU @ 3.00GHz / 1 Core(s)
 • 2992.968 MHz
 • 0.95GB
 • 19.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 8 x64
Intel Core Processor (Skylake) / 2 Core(s)
 • 2593.992 MHz
 • 1.94GB
 • 20.0GB
 • kvm