Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/almalinux-logo.png
Khách 🇸🇬 OVH
AlmaLinux 8.4 (Electric x64
Intel(R) Xeon(R) E-2136 CPU @ 3.30GHz / 1 Core(s)
 • 4299.093 MHz
 • 1.00GB
 • 19.6GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Amazon.com
Ubuntu 18.04.6 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2676 v3 @ 2.40GHz / 1 Core(s)
 • 2398.423 MHz
 • 1.93GB
 • 58.1GB
 • xen
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Viet Solutions Services Trading Company Limited
CentOS Linux 7 x64
Common KVM processor / 1 Core(s)
 • 2499.998 MHz
 • 0.97GB
 • 20.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Cogent Communications
Ubuntu 20.04 LTS x64
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 1 Core(s)
 • 2494.224 MHz
 • 1.94GB
 • 50.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Choopa, LLC
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
AMD EPYC-Rome Processor / 1 Core(s)
 • 1996.249 MHz
 • 0.96GB
 • 23.4GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Choopa, LLC
Debian GNU/Linux 11 x64
Intel Xeon Processor (Cascadelake) / 1 Core(s)
 • 2992.968 MHz
 • 0.95GB
 • 24.7GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Choopa, LLC
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
Intel Xeon Processor (Cascadelake) / 1 Core(s)
 • 2992.968 MHz
 • 0.96GB
 • 23.4GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Megacore Technology Company Limited
Ubuntu 20.04.4 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 4 Core(s)
 • 2399.998 MHz
 • 7.77GB
 • 18.6GB
 • vmware
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 NewMedia Express
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz / 5 Core(s)
 • 2599.996 MHz
 • 4.69GB
 • 52.1GB
 • kvm