Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/debian-logo-colored.svg
Tran Binh 🇻🇳 TinoHost
Debian GNU/Linux 11 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 56 Core(s)
 • 3300.000 MHz
 • 62.67GB
 • 401.5GB
/images/almalinux-logo.png
Dinh Le Giang 🇻🇳 Sài Gòn Data
AlmaLinux 8.5 (Arctic x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 56 Core(s)
 • 3300.000 MHz
 • 62.48GB
 • 70.0GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Contabo Asia Private Limited
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 7.64GB
 • 97.3GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Nexeon Technologies
Ubuntu 20.04 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz / 4 Core(s)
 • 2599.996 MHz
 • 7.78GB
 • 55.1GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Interdata Joint Stock Company
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
Common KVM processor / 8 Core(s)
 • 2299.996 MHz
 • 7.78GB
 • 57.8GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇦🇺 OVH SAS
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) / 8 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 7.59GB
 • 154.9GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
Debian GNU/Linux 10 x64
Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) / 2 Core(s)
 • 2599.996 MHz
 • 3.85GB
 • 78.7GB
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇩🇪 Hetzner Online GmbH
Debian GNU/Linux 10 x64
AMD EPYC Processor / 3 Core(s)
 • 2495.312 MHz
 • 3.76GB
 • 74.9GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Contabo Asia Private Limited
Debian GNU/Linux 10 x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 6 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 15.67GB
 • 194.9GB
 • kvm