Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/almalinux-logo.png
Khách 🇻🇳 Greencloud Liability Company
AlmaLinux 8.10 (Cerulean x64
AMD EPYC 7643 48-Core Processor / 8 Core(s)
 • 2295.686 MHz
 • 62.39GB
 • 626.0GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇺🇸 HostHatch LLC
AlmaLinux 8.10 (Cerulean x64
AMD EPYC 7443 24-Core Processor / 20 Core(s)
 • 2844.626 MHz
 • 106.20GB
 • 279.3GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇸🇬 HostHatch
AlmaLinux 8.10 (Cerulean x64
AMD EPYC 7513 32-Core Processor / 16 Core(s)
 • 2595.124 MHz
 • 94.39GB
 • 232.8GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Amazon.com
Debian GNU/Linux 12 x64
AMD EPYC 7R13 Processor / 8 Core(s)
 • 3597.647 MHz
 • 30.64GB
 • 387.5GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) E-2388G CPU @ 3.20GHz / 16 Core(s)
 • 4000.000 MHz
 • 62.70GB
 • 816.6GB
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Viettel Group
Debian GNU/Linux 12 x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz / 80 Core(s)
 • 1000.000 MHz
 • 376.92GB
 • 3381.1GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 VNCloud
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz / 6 Core(s)
 • 2494.138 MHz
 • 7.64GB
 • 59.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 FPT Telecom
Ubuntu 22.04.4 LTS x64
AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor / 32 Core(s)
 • 4500.000 MHz
 • 93.48GB
 • 1813.9GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Viet Storage Technology Joint Stock Company
CentOS Linux 7 x64
Intel Xeon Processor (Cascadelake) / 4 Core(s)
 • 2893.202 MHz
 • 15.51GB
 • 60.0GB
 • kvm