Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 VNPT
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) E-2124 CPU @ 3.30GHz / 2 Core(s)
 • 3312.000 MHz
 • 1.93GB
 • 13.7GB
 • vmware
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 DediPath
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630L 0 @ 2.00GHz / 8 Core(s)
 • 1999.999 MHz
 • 15.63GB
 • 484.6GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
Ubuntu 20.04 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz / 1 Core(s)
 • 2499.996 MHz
 • 0.96GB
 • 19.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 OVH SAS
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7413 24-Core Processor / 1 Core(s)
 • 2649.999 MHz
 • 1.44GB
 • 27.5GB
 • vmware
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz / 1 Core(s)
 • 2399.998 MHz
 • 0.95GB
 • 20.0GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Digital Ocean
CentOS Linux 7 x64
DO-Premium-Intel / 1 Core(s)
 • 1999.999 MHz
 • 1.79GB
 • 50.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Choopa, LLC
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
AMD EPYC-Rome Processor / 2 Core(s)
 • 1996.248 MHz
 • 1.93GB
 • 56.2GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇨🇿
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 7.64GB
 • 95.9GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 VNPT
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
Intel(R) Core(TM) i7-3820QM CPU @ 2.70GHz / 8 Core(s)
 • 1900.000 MHz
 • 15.19GB
 • 95.2GB