Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

ubuntu
Khách 🇻🇳 VNG Corporation
Ubuntu 16.04.5 LTS x64
Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) / 4 Core(s)
 • 2397.222 MHz
 • 3.86GB
 • 59.0GB
 • kvm
ubuntu
Khách 🇺🇸 Microsoft Corporation
Ubuntu 18.04.3 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz / 1 Core(s)
 • 2397.222 MHz
 • 0.90GB
 • 28.9GB
 • hyperv
ubuntu
Khách 🇺🇸 Accuserv
Ubuntu 20.04 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz / 4 Core(s)
 • 2299.998 MHz
 • 7.78GB
 • 77.7GB
 • vmware
centos
Khách 🇸🇬 Choopa, LLC
CentOS Linux 7 x64
Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) / 2 Core(s)
 • 2593.910 MHz
 • 3.70GB
 • 75.1GB
 • kvm
centos
Khách 🇸🇬 UpCloud Ltd
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7542 32-Core Processor / 1 Core(s)
 • 2894.562 MHz
 • 0.97GB
 • 25.0GB
 • kvm
ubuntu
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
Ubuntu 18.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz / 2 Core(s)
 • 2099.998 MHz
 • 1.95GB
 • 28.9GB
 • kvm
ubuntu
Khách 🇻🇳 Reload Company Limited
Ubuntu 20.04.2 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 6 Core(s)
 • 2499.998 MHz
 • 15.64GB
 • 58.0GB
 • vmware
ubuntu
Khách 🇻🇳 Reload Company Limited
Ubuntu 20.04.2 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 6 Core(s)
 • 2499.998 MHz
 • 15.64GB
 • 58.0GB
 • vmware
ubuntu
Khách 🇺🇸 Choopa, LLC
Ubuntu 20.04.2 LTS x64
Intel Core Processor (Skylake, IBRS) / 1 Core(s)
 • 3695.998 MHz
 • 0.96GB
 • 30.0GB
 • kvm