Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇮🇳 Cloudfly Corporation
Debian GNU/Linux 11 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz / 6 Core(s)
 • 2599.996 MHz
 • 17.58GB
 • 147.5GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Idata Technology Solutions Company
Debian GNU/Linux 11 x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 4 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 7.77GB
 • 78.7GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 OVH SAS
CentOS Linux 7 x64
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) / 1 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 1.75GB
 • 20.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Idata Technology Solutions Company
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 2 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 3.82GB
 • 49.1GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 8 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 3.82GB
 • 46.9GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor / 2 Core(s)
 • 3393.622 MHz
 • 5.67GB
 • 80.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Hanoi Telecom JSC
Ubuntu 18.04.6 LTS x64
Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) / 1 Core(s)
 • 2399.988 MHz
 • 1.95GB
 • 48.3GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Tino Group Joint Stock Company
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6150 CPU @ 2.70GHz / 6 Core(s)
 • 2693.670 MHz
 • 3.75GB
 • 32.8GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam League Of Legends
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
12th Gen Intel(R) Core(TM) i9-12900 / 24 Core(s)
 • 2400.000 MHz
 • 62.48GB
 • 937.3GB