Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CloudLinux 7.9 (Boris x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 48 Core(s)
 • 1199.951 MHz
 • 125.63GB
 • 599.7GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Bach Kim Network solutions Join stock company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz / 3 Core(s)
 • 2099.998 MHz
 • 2.78GB
 • 40.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz / 1 Core(s)
 • 2799.990 MHz
 • 0.96GB
 • 19.2GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Google Cloud
Ubuntu 18.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz / 2 Core(s)
 • 2299.998 MHz
 • 12.69GB
 • 78.2GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 48 Core(s)
 • 1203.765 MHz
 • 125.66GB
 • 726.6GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Hồ Nguyễn 🇺🇸 Multacom Corporation
Ubuntu 20.04 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz / 1 Core(s)
 • 2699.998 MHz
 • 0.47GB
 • 18.6GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇦🇺 Oracle Cloud
Ubuntu 20.04.3 LTS x64
AMD EPYC 7551 32-Core Processor / 2 Core(s)
 • 1996.248 MHz
 • 0.95GB
 • 45.0GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Sang Bui 🇫🇷 ONLINE S.A.S.
Debian GNU/Linux 11 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz / 8 Core(s)
 • 2660.007 MHz
 • 7.75GB
 • 93.9GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Viettel Group
CentOS Linux 8 x64
Intel Core Processor (Skylake) / 2 Core(s)
 • 2593.980 MHz
 • 1.77GB
 • 18.7GB
 • kvm