Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Viet Storage Technology Joint Stock Company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz / 5 Core(s)
 • 2194.917 MHz
 • 5.65GB
 • 38.0GB
 • vmware
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 TRUMVPS Company
Ubuntu 22.04.3 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz / 4 Core(s)
 • 2494.140 MHz
 • 7.75GB
 • 98.3GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇻🇳
AlmaLinux 8.10 (Cerulean x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz / 4 Core(s)
 • 2494.140 MHz
 • 3.58GB
 • 40.0GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Digi Success Service Company
CentOS Linux 7 x64
Common KVM processor / 4 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 7.64GB
 • 78.7GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
Debian GNU/Linux 12 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 8 Core(s)
 • 2397.222 MHz
 • 15.62GB
 • 15.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 TRUMVPS Company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz / 104 Core(s)
 • 1000.073 MHz
 • 314.37GB
 • 3714.9GB
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇬🇧 Binary Racks
Debian GNU/Linux 11 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 56 Core(s)
 • 3300.000 MHz
 • 188.66GB
 • 93.9GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8171M CPU @ 2.60GHz / 104 Core(s)
 • 2999.902 MHz
 • 376.37GB
 • 3719.0GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz / 1 Core(s)
 • 2494.138 MHz
 • 0.97GB
 • 20.0GB
 • kvm