Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇭🇰
Ubuntu 24.04 LTS x64
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor / 2 Core(s)
 • 4192.056 MHz
 • 3.82GB
 • 59.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇩🇪 Aeza International
Ubuntu 20.04.6 LTS x64
AMD Ryzen 9 7950X3D 16-Core Processor / 1 Core(s)
 • 4192.104 MHz
 • 1.93GB
 • 29.4GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Cloud Era
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 1 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 1.93GB
 • 15.7GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Nubes LLC
Ubuntu 20.04.6 LTS x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 8 Core(s)
 • 2794.746 MHz
 • 29.38GB
 • 784.4GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 VNPT
Debian GNU/Linux 12 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz / 40 Core(s)
 • 3092.471 MHz
 • 125.84GB
 • 313.6GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Fast Byte Fast Data Company
Ubuntu 20.04 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz / 8 Core(s)
 • 2299.998 MHz
 • 15.64GB
 • 236.2GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Bach Kim Network solutions Join stock company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 48 Core(s)
 • 1199.951 MHz
 • 125.66GB
 • 429.9GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 2 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 3.70GB
 • 49.2GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
Ubuntu 22.04.4 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 12 Core(s)
 • 2394.454 MHz
 • 23.46GB
 • 196.8GB
 • kvm