Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬
Ubuntu 20.04.2 LTS x64
Intel Core Processor (Skylake, IBRS) / 1 Core(s)
 • 3696.000 MHz
 • 1.94GB
 • 60.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Vietnam Posts And Telecommunications Group
Ubuntu 20.04.1 LTS x64
Intel Core Processor (Broadwell, IBRS) / 2 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 1.94GB
 • 40.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 FPT Telecom Company
Ubuntu 20.04.2 LTS x64
Common KVM processor / 4 Core(s)
 • 1996.249 MHz
 • 3.84GB
 • 14.7GB
 • kvm
/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳
CloudLinux 7.9 (Boris x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz / 32 Core(s)
 • 2593.466 MHz
 • 62.72GB
 • 929.6GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇫🇷 OVH SAS
Ubuntu 20.04.2 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU D-1521 @ 2.40GHz / 8 Core(s)
 • 800.675 MHz
 • 15.54GB
 • 468.3GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Hurricane Electric
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz / 80 Core(s)
 • 1310.000 MHz
 • 251.48GB
 • 199.9GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 OVH
Ubuntu 16.04.7 LTS x64
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) / 4 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 7.61GB
 • 48.4GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Linode
CentOS Linux 7 x64
AMD EPYC 7601 32-Core Processor / 1 Core(s)
 • 2199.920 MHz
 • 1.79GB
 • 48.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 FPT Telecom Company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 10 Core(s)
 • 2397.224 MHz
 • 15.51GB
 • 50.0GB
 • vmware