Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Ods Online Data Solution Joint Stock Company
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 1 Core(s)
 • 2397.222 MHz
 • 1.93GB
 • 19.6GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇸🇬 Leaseweb Asia
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 @ 2.20GHz / 2 Core(s)
 • 2199.986 MHz
 • 3.83GB
 • 32.5GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 Amazon.com
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
AMD EPYC 7R32 / 4 Core(s)
 • 2799.894 MHz
 • 7.66GB
 • 48.3GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Saigon Travel Service Trading Joint Stock Company
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz / 2 Core(s)
 • 2199.996 MHz
 • 3.84GB
 • 49.1GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 CONTABO
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 6 Core(s)
 • 2794.606 MHz
 • 15.63GB
 • 390.7GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Inter Group Viet Nam Joint Stock Company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 20 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 98.19GB
 • 19.7GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 CONTABO
Ubuntu 20.04.5 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v4 @ 2.20GHz / 4 Core(s)
 • 2199.996 MHz
 • 7.77GB
 • 193.8GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Inter Group Viet Nam Joint Stock Company
CentOS Linux 7 x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v3 @ 2.60GHz / 56 Core(s)
 • 1494.390 MHz
 • 125.64GB
 • 7135.0GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇩🇪 Hetzner Online GmbH
Ubuntu 22.04.1 LTS x64
AMD EPYC Processor / 2 Core(s)
 • 2445.406 MHz
 • 1.88GB
 • 37.2GB
 • kvm