Bạn có muốn biết hiệu năng VPS của bạn ?

bash <(wget -qO- https://tocdo.io/install)

Top nhà cung cấp Dựa trên số lượng VPS đã test

VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇩🇪 23Media GmbH
Ubuntu 22.04.2 LTS x64
AMD EPYC 7763 64-Core Processor / 2 Core(s)
 • 2445.406 MHz
 • 5.84GB
 • 33.4GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇺🇸
AlmaLinux 8.8 (Sapphire x64
AMD EPYC 7713 64-Core Processor / 4 Core(s)
 • 2000.000 MHz
 • 7.52GB
 • 48.7GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇺🇸
AlmaLinux 8.8 (Sapphire x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 8 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 29.17GB
 • 193.9GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Ods Online Data Solution Joint Stock Company
Ubuntu 20.04 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6138 CPU @ 2.00GHz / 2 Core(s)
 • 1995.312 MHz
 • 1.94GB
 • 29.5GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇩🇪 Hetzner Online
Ubuntu 20.04.6 LTS x64
AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor / 16 Core(s)
 • 1880.912 MHz
 • 62.81GB
 • 435.8GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Codetay Software Limited Liability Company
Ubuntu 22.04.2 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz / 2 Core(s)
 • 2593.992 MHz
 • 1.93GB
 • 29.4GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 May Chu Sai Gon Service Trading Company Limited
Ubuntu 20.04.6 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz / 80 Core(s)
 • 1000.445 MHz
 • 125.33GB
 • 3515.7GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇺🇸 DediPath
Ubuntu 20.04.4 LTS x64
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz / 1 Core(s)
 • 2899.996 MHz
 • 0.95GB
 • 19.1GB
 • kvm
/images/almalinux-logo.png
Khách 🇯🇵 Contabo Asia Private Limited
AlmaLinux 8.8 (Sapphire x64
AMD EPYC 7282 16-Core Processor / 10 Core(s)
 • 2794.748 MHz
 • 58.70GB
 • 1571.9GB
 • kvm