Tất cả VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 CloudLinux 7.9 (Boris x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 48 Core(s)
 • 1199.951 MHz
 • 125.63GB
 • 599.7GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (Bach Kim Network solutions Join stock company) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4669 v3 @ 2.10GHz / 3 Core(s)
 • 2099.998 MHz
 • 2.78GB
 • 40.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Vietnam Posts And Telecommunications Group) 🇻🇳 Ubuntu 20.04.3 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz / 1 Core(s)
 • 2799.990 MHz
 • 0.96GB
 • 19.2GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Google Cloud) 🇺🇸 Ubuntu 18.04.5 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU @ 2.30GHz / 2 Core(s)
 • 2299.998 MHz
 • 12.69GB
 • 78.2GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 48 Core(s)
 • 1203.765 MHz
 • 125.66GB
 • 726.6GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Hồ Nguyễn (Multacom Corporation) 🇺🇸 Ubuntu 20.04 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz / 1 Core(s)
 • 2699.998 MHz
 • 0.47GB
 • 18.6GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Oracle Cloud) 🇦🇺 Ubuntu 20.04.3 LTS x64 /
AMD EPYC 7551 32-Core Processor / 2 Core(s)
 • 1996.248 MHz
 • 0.95GB
 • 45.0GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Sang Bui (ONLINE S.A.S.) 🇫🇷 Debian GNU/Linux 11 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU X3450 @ 2.67GHz / 8 Core(s)
 • 2660.007 MHz
 • 7.75GB
 • 93.9GB
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (Viettel Group) 🇻🇳 CentOS Linux 8 x64 /
Intel Core Processor (Skylake) / 2 Core(s)
 • 2593.980 MHz
 • 1.77GB
 • 18.7GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (VNPT) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Westmere E56xx/L56xx/X56xx (IBRS update) / 2 Core(s)
 • 2933.438 MHz
 • 1.95GB
 • 19.0GB
 • kvm