Tất cả VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/centos-logo-colored.svg
Khách (YISP B.V.) 🇳🇱 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz / 48 Core(s)
 • 1204.376 MHz
 • 251.63GB
 • 199.9GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Microsoft Azure) 🇯🇵 Ubuntu 22.04.3 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz / 2 Core(s)
 • 2294.687 MHz
 • 3.76GB
 • 28.9GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Viet Solutions Services Trading Company Limited) 🇻🇳 Ubuntu 22.04.3 LTS x64 /
Common KVM processor / 1 Core(s)
 • 2693.508 MHz
 • 0.69GB
 • 14.4GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (OVH SAS) 🇸🇬 CentOS Linux 7 x64 /
Intel Core Processor (Haswell, no TSX) / 1 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 1.75GB
 • 20.0GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (Hoatoc company limited) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v4 @ 3.20GHz / 4 Core(s)
 • 3196.297 MHz
 • 5.67GB
 • 35.7GB
 • vmware
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Codetay Software Limited Liability Company) 🇻🇳 Ubuntu 22.04.1 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz / 2 Core(s)
 • 2494.140 MHz
 • 3.83GB
 • 49.1GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách 🇭🇰 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2678 v3 @ 2.50GHz / 48 Core(s)
 • 1199.951 MHz
 • 31.16GB
 • 1462.4GB
/images/cloudlinux-logo-colored.svg
Khách (OVH SAS) 🇸🇬 CloudLinux 8.8 (Anatoly x64 /
AMD Ryzen 5 5600X 6-Core Processor / 12 Core(s)
 • 3700.000 MHz
 • 62.57GB
 • 949.2GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Vietnam Posts And Telecommunications Group) 🇻🇳 Ubuntu 22.04.2 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz / 2 Core(s)
 • 3192.498 MHz
 • 1.92GB
 • 19.2GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Viettel Group) 🇻🇳 Ubuntu 22.04.3 LTS x64 /
Intel(R) Celeron(R) 2955U @ 1.40GHz / 2 Core(s)
 • 952.762 MHz
 • 3.70GB
 • 13.9GB