Tất cả VPS Các VPS đã được test gần nhất

/images/centos-logo-colored.svg
Khách (AZDIGI Corporation) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 1 Core(s)
 • 2399.996 MHz
 • 1.79GB
 • 35.0GB
 • kvm
/images/debian-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Debian GNU/Linux 11 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2683 v3 @ 2.00GHz / 56 Core(s)
 • 3000.000 MHz
 • 125.67GB
 • 93.9GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Oracle Cloud) 🇸🇬 Ubuntu 20.04.4 LTS x64 /
AMD EPYC 7J13 64-Core Processor / 2 Core(s)
 • 2445.402 MHz
 • 0.94GB
 • 45.0GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Vietnam Posts And Telecommunications Group) 🇻🇳 Ubuntu 20.04.4 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz / 1 Core(s)
 • 2999.998 MHz
 • 0.95GB
 • 19.1GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (Oracle Cloud) 🇸🇬 Ubuntu 20.04.4 LTS x64 /
AMD EPYC 7742 64-Core Processor / 2 Core(s)
 • 2245.764 MHz
 • 0.94GB
 • 87.1GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (Multacom Corporation) 🇺🇸 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz / 4 Core(s)
 • 2899.998 MHz
 • 1.79GB
 • 79.7GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (AZDIGI Corporation) 🇻🇳 Ubuntu 20.04 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) Platinum 8260Y CPU @ 2.40GHz / 4 Core(s)
 • 2394.374 MHz
 • 7.78GB
 • 86.6GB
 • kvm
/images/centos-logo-colored.svg
Khách (FPT Telecom) 🇻🇳 CentOS Linux 7 x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz / 56 Core(s)
 • 1320.000 MHz
 • 314.48GB
 • 159.9GB
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách (AZDIGI Corporation) 🇻🇳 Ubuntu 20.04.4 LTS x64 /
QEMU Virtual CPU version 2.5+ / 2 Core(s)
 • 2599.998 MHz
 • 2.92GB
 • 43.4GB
 • kvm
/images/ubuntu-logo-colored.svg
Khách 🇻🇳 Ubuntu 20.04.2 LTS x64 /
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v3 @ 2.30GHz / 3 Core(s)
 • 2294.470 MHz
 • 4.89GB
 • 39.3GB
 • kvm