Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz - 4.69GB - CentOS Linux 7 - KVM Khách @ NewMedia Express - 20/07/2022 19:31:02