Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v3 @ 2.40Ghz - 4.89GB - Ubuntu 20.04.2 LTS - KVM Khách @ Phuong Dong technology solution company limited - 24/01/2023 13:15:45