QEMU Virtual CPU version 2.5+ - 3.70GB - CentOS Linux 7 - KVM Khách @ VNPT - 22/06/2022 20:40:53