QEMU Virtual CPU version 2.5+ - 7.76GB - Ubuntu 22.04.2 LTS - KVM Khách @ Quang Trung Software City Development Company - 01/04/2024 15:46:31